Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Fryderyka Chopina w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://sp53.szczecin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne 

Treści wymienione poniżej są niedostępne z powodu nieproporcjonalnego obciążenia: 

 1. Część plików .doc, .xls, .pdf nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami. 
 1. Część plików .pdf to skany dokumentów, jak dokumenty szkolne i ogłoszenia. Zasadniczo, pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej. Użytkownicy mogą tu podeprzeć się narzędziem do ocr-u. 
 1. Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane. 

Treści wyłączone 

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 
 1. Archiwalne materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 
 1. Część archiwalnych plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 

Informacje dodatkowe – strona posiada: 

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny pasek u góry witryny) a w nim: 

- Możliwość powiększenia liter 

- Podświetlane linki 

- Jasne tło 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Chitruń-Ott, adres poczty elektronicznej kierownikadm@sp53.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 487 36 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Postępowanie odwoławcze 

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 
 1. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy ustawy
 2. Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej przepisy pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio. 

W przypadku, odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku Szkoły Podstawowej nr 53  im. Fryderyka Chopina  w Szczecinie przy ul. Budzysza Wosia 8/9.

I  Dostępność  wejścia / wyjścia :

Do budynku  prowadzą  4 wejścia i wyjścia główne  z podwójnymi  drzwiami  oraz 2 wejścia i wyjścia z drzwiami pojedynczymi :

 1. wejście / wyjście z podwójnymi  drzwiami   od ul. Budzysza Wosia ,wejście główne  z barierą architektoniczną – podest zewnętrzny i schody wewnętrzne ,
 2. wejście/ wyjście  z podwójnymi  drzwiami  od boiska Orlik 2012 – z barierą architektoniczną – schody ,
 3. wejście / wyjście  z szerokimi drzwiami ( z urządzeniem samozamykającym )od boiska szkolnego-z barierą  architektoniczną (podest zewnętrzny)
 4. wejście/wyjście do budynku od strony placu zabaw , przez pomieszczenia kuchenne- z barierą architektoniczną ( schody )
 5. wejście / wyjście  do budynku od strony parkingu szkolnego poprzez pomieszczenia biblioteki- z barierą  architektoniczną ( schody ).

W przedsionku  korytarza szkolnego, przy wejściu głównym  znajduje się  system przywoławczy  dla grup przedszkolnych i  dzieci przebywających  w świetlicy szkolnej.

Cały obiekt szkolny, budynek i teren przyległy, jest monitorowany.

Przy wejściu  głównym  do budynku prowadzony jest monitoring osób wchodzących i wychodzących do szkoły (  zeszyt wpisów i wypisów osób wchodzących i wychodzących ).

II Dostępność korytarzy, schodów i wind.

.Korytarze szkolne   na parterze i  prowadzące na I piętro są szerokie, ale bez podjazdów i wind .

III Dostępność do stołówki szkolnej- z poziomu parteru bez barier architektonicznych.

IV Dostępność do toalet  z barierami architektonicznymi  ( wąskie drzwi, toalety bez uchwytów ).

V. Dostępność miejsc  parkingowych dla osób niepełnosprawnych – brak.

 Szkoła posiada  parking na terenie szkoły  i na terenie przyszkolnym.

VI. Dostępność oznaczeń dla niewidomych , słabo widzących lub osób znający język migowy.

W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a , oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.  W budynku nie można korzystać z tłumacza  języka migowego. Na teren szkoły można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

VII Dostępność architektoniczna  na teren boiska Orlik 2012.

Na teren obiektu sportowego Orlik 2012 są 2 wejścia / wyjścia .

 1. wejście/wyjście bramką od ul. Zimowskiego  – bez bariery architektonicznej.
 2. wejście/wyjście bramą od parkingu szkolnego –bez bariery architektonicznej.
 3. Jest również możliwość korzystania  z wejścia/ wyjścia przez budynek szkoły.
 4. Na obiekcie Orlik 2012 znajduje się budynek z przeznaczeniem na szatnie  i toalety damsko / męskie, oraz toaleta z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Teren szkoły ogrodzony  2 bramami - wejściem / wyjściem - bez barier architektonicznych.

VIII. Dostępność architektoniczna na szkolny plac zabaw dla dzieci do lat 12- nie pozwala na korzystanie  z urządzeń przez osoby niepełnosprawne.

IX Dostępność architektoniczna na szkolny  EKO –Ogród – bariera architektoniczna ( próg i wąska bramka wjazdowa).

Dostępność architektoniczna budynku Szkoły Podstawowej nr 53  im. Fryderyka Chopina w Szczecinie przy ul. Siemiradzkiego 2

I Dostępność wejścia / wyjścia:

 Do budynku prowadzą  4 wejścia/wyjścia;

 1. wejście / wyjście główne z podwójnymi  drzwiami  od ul. Siemiradzkiego ,wejście z barierą architektoniczną- schody zewnętrzne i  wewnętrzne ,
 2. wejście/ wyjście  z podwójnymi  drzwiami  od podwórka  od strony ul. Siemiradzkiego – wejście  z barierą architektoniczną - schody  wewnętrzne
 3. wejście / wyjście z szerokimi drzwiami od strony boiska szkolnego od strony ul. Ostrawickiej, wejście bez barier architektonicznych - podest zewnętrzny
 4. wejście/wyjście z szerokimi drzwiami przy sali gimnastycznej  od strony ul. Siemiradzkiego, wejście z barierą architektoniczną - ze schodami

II Dostępność korytarzy , schodów i wind:

Korytarze szkolne na parterze i prowadzące na I piętro  są szerokie,  bez podjazdów i wind -  z barierą architektoniczną

III Dostępność do stołówki szkolnej:

Stołówka szkolna z barierą architektoniczną - schody wewnętrzne

IV Dostępność do toalet:

Toalety z barierami architektonicznymi - wąskie drzwi, toalety bez uchwytów

V Dostępność miejsc  parkingowych dla osób niepełnosprawnych :

Szkoła nie posiada parkingu na terenie szkoły i na terenie przyszkolnym

VI. Dostępność oznaczeń dla niewidomych , słabo widzących lub osób znający język migowy:

W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a , oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie można korzystać z tłumacza  języka migowego. Na teren szkoły można wejść z psem asystującym lub z psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych

VII Dostępność architektoniczna  na teren boiska:

Na terenie obiektu sportowego są 2 wejścia / wyjścia;

 1. wejście/wyjście od ul. Ostrawickiej , wejście z barierą architektoniczną - wąską bramką,
 2. wejście/wyjście od ul. Siemiradzkiego, wzdłuż budynku szkoły, wejście z barierą architektoniczną – wąską bramką oraz schodek

IX Dostępność architektoniczna:

 1. na szkolny plac od frontu szkoły, od strony ul. Siemiradzkiego, wejście z barierą  architektoniczną - wąska bramka,
 2. na szkolny plac od  boiska, od ulicy Siemiradzkiego, szeroka  wjazdowa brama, wejście bez barier architektonicznych,
 3. na szkolne podwórko szeroka wjazdowa brama, wejście bez barier architektonicznych

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

WAŻNE DATY

Terminy zebrań z Rodzicami
11.04.2024r., 08.05.2024r. (dla Rodziców uczniów zagrożonych oraz innych zainteresowanych)

Wiosenna przerwa świąteczna:
28.03 -  02.04.2024r.

Egzaminy po VIII klasie:
14,15,16 maja 2024r.

Dni dyrektorskie ( wolne od zajęć dydaktycznych):
30.04.2024r., 02.05.2024r., 31.05.2024r.

Zakończenie klasyfikacji za rok szkolny:
10.06.2024r.

Zakończenie zajęć:
21.06.2024r.